Venezuela: A Forradalmi Marxista Irányzat (CMR) kiáltványa az alkotmánymódosításról

Hungarian translation of Venezuela: Manifesto of the Revolutionary Marxist Current on the constitutional amendment (December 19, 2008)

Ezt a kiáltvány a CMR adta ki mint reakciót Chávez elnök alkotmánymódosítási javaslatára. Ez a módosítás eltörli azt a korlátozást, hogy az elnököt csak egyszer lehet újraválasztani. A kiáltvány amellett érvel, hogy megérkezett az idő, amikor szónoklatok helyett cselekedni kell, ha a szocializmusról van szó és felszólít minden venezuelai forradalmárt, hogy kezdje meg a harcot a bolivári mozgalomban.

Ahhoz, hogy az alkotmánymódosítás sikeres legyen, ki kell sajátítani a burzsoáziát

 1. A nemrég tartott tartományi választások kimutatták, hogy a lakosság elsöprő többsége a forradalom mellett áll és tovább akar lépni a szocializmus felé. Ezt legjobban az bizonyítja, hogy a decemberi alkotmánymódosítási szavazatokhoz képest egy millióval többen szavaztak a forradalom jelöltjeire. De ez ugyanakkor azt is kimutatta, amit már egy éve mondunk, hogy: a lakosságnak egy fontos részét (két millió szavazót), akik a szocializmusra szavaztak a 2006-os elnökválasztáson, már szavakkal nem lehet mobilizálni, csak tettekkel. A chavisták egy fontos részének távolmaradása, amit a bürokráciával való elégedetlenségük okozott, figyelmeztetés, amely az apátia és a forradalommal szemben érzett bizalmatlanság veszélyeire hívja fel a figyelmet a tömegek egyes részeiben. Hogy kiküszöböljük ezt a veszélyt, határozott cselekvésre van szükség a kapitalizmus ellen és a nép nyomasztó problémáira megoldást kell találni. Ez arra is jó lesz, hogy akik másként otthon maradnának vagy a parkba mennének, így eljönnének szavazni.
 2. Az ellenzék a harc mindenféle formáját felhasználja, hogy a tömegek forradalmi harcát leverje. A választások előtt megmagyaráztuk, hogy ha az ellenzéknek sikerül kormányzói vagy polgármesteri pozíciókat megnyernie, akkor ezeket reakciós támadásokra fogják használni a forradalom ellen. Egy pár napon belül ez pontosan így lett és láttuk a rendőrség által támogatott fasiszta bandák támadásait a missziók ellen, a néphatalom házai ellen, a kubai orvosok ellen, CDI-k ellen (egyet le is égettek) és minden forradalmi vívmány ellen, ahol az oligarchia nyert.
 3. A forradalom új időszaka megkezdődött, ahol a forradalom és az ellenforradalom erői egyre intenzívebben harcolnak egymás ellen, és ugyanakkor magában a bolivári mozgalomban is egyre jobban eltávolodnak egymástól a reformizmus és a forradalom erői. A kapitalizmus világválsága, amely komolyan hat Venezuelára, okozza ezt a polarizációt.
 4. A bolivári forradalom előtt nagy kihívások állnak. Ma, jobban, mint valaha, a munkások, a forradalmi ifjúság, a parasztok és a népvezérek (a társadalom mozgalmi erői) a halálig kell, hogy harcoljanak a bolivári forradalom győzelméért. Egy marxista programmal felfegyverkezve, amivel sikeresen harcolhatunk a bürokrácia ellen, és amely a PSUV-t és ifjúsági mozgalmát egy, a kapitalizmus elleni harc igazi fegyverévé kovácsolná, egyszer és mindenkorra eltörölhetjük a kapitalizmust és megkezdhetjük a szocialista társadalom építését.
 5. Az elnök újraválasztása körüli viták is megkezdődtek. A marxisták a frontvonalon, a tömegekkel együtt vesznek részt ebben a vitában és Commandante Chávez újraválasztási kampányában. Ezt a forradalmi marxizmus eszméivel, és a reformizmus olyan ideái ellen teszik, mint például a vegyes gazdaság és a termelőerők államosításával való szembenállás. Mi ugyanúgy megértjük ugyanazt, amit a népi tömegek: hogy mennyire fontos megakadályozni a burzsoáziát, hogy vissza ne térhessen az elnöki székbe.
 6. Csak úgy lehet garantálni az elnök újraválasztását, ha nemcsak vitázunk és kampányokat kezdünk, hanem ugyanakkor lépéseket is teszünk a kapitalizmus megszüntetésére. Mi az újraválasztás garanciája, az elvesztett szavazatok visszaszerzésének a módja és a fasizmus ellen való harc taktikája? Ki kell sajátítani a gazdaság főbb elemeit, amivel a reakció a fasisztákat szervezi. Itt a nagyiparra, a bankokra és a termőföldre gondolunk.
 7. A marxisták a nagyipar kisajátításáért harcolnak és ahhoz, hogy kivegyék a kapitalisták és imperialisták kezéből az ipart, a termelés munkás felügyeleti rendszerére van szükség. Dolgozók, nyissátok föl a nagykönyvet! Csak úgy lehet megakadályozni azt, hogy az államosított cégek a bürokraták kezébe kerüljenek, ha a termelést a dolgozók felügyelik, más szóval gyári bizottságokon és munkástanácsokon keresztül. Így minden vállalat maximum mértékben termelne, egy demokratikus, a munkások és a szervezett nép által kidolgozott terv alapján, amelynek célja a többség szükségleteinek kielégítése. Hogy mi fontos, azt demokratikusan mi határozzuk el, ugyanúgy az árakat is a munkásság és a nép, nem a kapitalisták és a bürokraták határozzák meg, így az alapvető és szükséges áruk az egész lakosságnak elérhetők lesznek. Így egy nagyfokú lakásépítési program és az ipar modernizációja indulhat meg, sok új munkahellyel és jobb munkakörülményekkel.
 8. Mi a bankok kisajátításáért is harcolunk, a dolgozók felügyeletével, melyeket munkástanácsok és a bankszámlák tulajdonosaiból alkotott tanácsok szervezik meg. Mivel az egész pénzügyi rendszert a munkásság és a nép felügyelné, így egy újabb misszió-t lehetne létrehozni, amely olcsó kölcsönöket és könnyű törlesztési feltételeket biztosítana a kiskereskedőknek és kisvállalkozóknak, akiket a nagy vállalatok állandóan lehetetlenné tesznek, és emiatt gyakran tönkremennek. Így lehetne megakadályozni a bankok spekulációját, garantálni hogy mind a munkásság, mind a nép pénze biztonságban legyen. Ez ugyanakkor a legbiztosabb módja annak, hogy a forradalmi mozgalom a középosztály bizalmát is megnyerje. Az ellenforradalmi erők azzal fenyegetik a kisvállalkozókat és kiskereskedőket, hogy a forradalom és a kommunisták ki fogják sajátítani a tulajdonukat. Ezek után a kisvállalkozók azt válaszolhatnák ezekre a vádakra, hogy a forradalom megoldotta a problémáikat olcsó hitellel és kedvezőbb feltételekkel. Így lehet a középosztály támogatását megnyerni, azzal, ha gyakorlatban látják azt, hogy a munkásosztály az ő problémáikat is meg tudja oldani.
 9. Ahhoz, hogy a burzsoázia és a földbirtokosok szabotázsát meg lehessen szüntetni, a mezőgazdasági nagyüzemek és a latifundios (nagybirtokok) kisajátítására van szükség, mindezeket a parasztság és a mezőgazdasági munkásosztály felügyelete alatt. Így el lehet érni, hogy az élelmiszer árak csökkenjenek és az élelmiszerszállítás/ellátás mindenütt tökéletes legyen. Népi ellátási bizottságokat kell létrehozni, melyekben a közösségi tanácsok és a parasztbizottságok képviselői dolgoznának. Ezek a bizottságok intéznék az élelmiszer elosztását és értékesítését, hogy megakadályozzák az ellenforradalmi szabotázst, a rejtett felhalmozást, a spekulációt és az ügynökök csalásait.
 10. A kapitalizmus világválságának komoly következményei lesznek Venezuelában. A nyersanyagok árának esése hatni fog az olajárra is. Ez hatással lesz a nemzeti költségvetésre, egyre nehezebb lesz a hagyományos belföldi áruhiányokat olajbevételből fedezni, mert a burzsoázia már régen nem fektetett be eleget Venezuelában. Az egyetlen lehetősége annak, hogy a belföldi termelés nőjön, ezzel serkentve a hazai fejlődést, a munkás demokráciában, a dolgozói felügyelet gyakorlatában rejlik, ahol minden vállalatot demokratikus terv alapján a munkásság vezet, és így ki tudja elégíteni a belföldi keresletet.
 11. A venezuelai munkásosztály alapvető feladata a termelőerők tulajdonba vétele, a gyárak elfoglalásának kiterjesztése és hogy a kormánytól azt követelje, hogy ezeket államosítsák és dolgozói felügyelet alatt üzemeltessék, hogy a gazdasági terv elkészüljön. Ez az UNT (az egységes szakszervezet) alapvető feladata, amit el kell végeznie. Minden vállalat és szektor követelései alapján, amely ebben a kontextusban nem összeegyeztethető a kapitalista magántulajdonnal, az UNT egy országos kampányt indítson a gyárak elfoglalására, hogy meginduljon a nép a szocializmus felé Venezuelában.
 12. Ugyanakkor a szakszervezeti mozgalmat ki kell terjeszteni az ország teljes területére. A munkásállam alapjait, amelynek fel kell váltania a burzsoá állami apparátust, munkástanácsokban kell lefektetni minden iparban, úgy az állami, mint a magán szektorban. Ezzel fejlődik majd a munkás felügyelet is a termelés területén. Ezek a tanácsok együtt kell, hogy működjenek és választott küldötteik bármikor visszahívhatóak kellenek, hogy legyenek.
 13. Az ellenforradalom megpróbálja megnyerni a hadsereg tisztjeinek és tábornokainak egy részét. Harcolnunk kell a fasizmus e csírája ellen a fegyveres erőkben katonák tanácsaival, amelyek megválaszthatják vezetőiket. Ez nagyon hatásos módszere a fasiszta összeesküvések és puccsisták ellen folytatott harcnak. Lehetővé kell tenni azt hogy, a katonák is beléphessenek a PSUV-ba. Ha a baloldal nem nyújtja nekik a politizálás lehetőségét, a jobboldal majd megteszi. A közkatonák nagy többsége munkások és parasztok fiaiból áll, akiknek semmi közös érdekük nincs a burzsoáziával.
 14. Az ellenzék létrehozta, pénzeli és szervezi a fasiszta bandákat, ahogy Bolíviában tették. Már aktivizálódtak. Az araguai munkásvezérek ellen elkövetett merénylet az egész munkásmozgalomnak szóló figyelmeztetés. Sürgősen létre kell hozni a forradalmi önvédelmi bizottságokat. Minden gyár és munkahely szervezze meg a saját tartalékos századát és létesítsen kapcsolatot a forradalmi szakszervezetekkel, gyári bizottságokkal, munkástanácsokkal és a forradalmi katonai erőkkel. Forradalmi önvédelmi bizottságokat kell alakítani minden PSUV században, gyárban, faluban, városban, egyetemen, kerületben.
 15. Egy államosított, a munkásság és a nép által tervezett gazdaságban a lakásválság és az egész ország modernizációja megoldhatóvá válik, a munkanélküliség megszűnik, a munkakörülmények és bérek tisztességessé válnak, az élelmiszer árak megfizethetők lesznek és a hitel/pénzügy felügyelhetővé válik. Ez az egyetlen program, ami biztosan lelkesedéssel töltené el a lakosság hatalmas többségét ahhoz, hogy a forradalomért harcoljon, beleértve a középosztályt is, és azokat a rétegeket, amelyek elégedetlenek vagy nem mentek el szavazni. Ezeket csak tettekkel lehet visszanyerni beszédekkel már nem. Hogy legyen elég lakás, legyen közbiztonság, hogy elvigyék a szemetet, hogy megszűnjön az infláció meg a spekuláció, ez csak kapitalisták nélkül lehetséges és úgy, hogy az egész gazdaságot a munkásosztály és a nép felügyeli, szervezi és vezeti.

Mi ezennel felhívunk minden munkást, forradalmi fiatalt, parasztot és népi egységet, hogy fogadja el ezeket az eszközöket és ezt a programot, a marxizmus programját, harcoljon az opportunizmus, reformizmus és karrierizmus ellen a bolivári mozgalomban és a PSUV-ban. Ha ezt teszik, nemcsak a tavalyi alkotmánymódosítási népszavazáson elvesztett szavazatokat lehet visszaszerezni, hanem a tízmillió szavazatért is lehetővé válik a harc. Ez az egyetlen program mely a nép mélyen rejlő szükségleteit és vágyait lehetővé teszi, és ugyanakkor lerakná a Szocialista Munkásállam alapjait. Egy szocialista Venezuela majd a világ munkásait és népeit arra szólíthatná, hogy kövessék a Venezuelai Forradalom példáját.

Forradalmi Marxista Irányzat

Corriente marxista revolucionaria (Venezuela)

Megjelent: a marxist.com honlapon 2008. december 19-én.