"پاکستان: پیروزی یک مارکسیست در "قلمروی طالبان

Persian translation of Pakistan: Marxist victory in “Taliban territory” (3 February 2010)

گزارشگران کمپین دفاع از اتحادیه های کارگری پاکستان (PTUDC)

3 فوریۀ 2010

ترجمه: آرمان پویان

توضیحات وب سایت "در دفاع از مارکسیسم": در منطقۀ تحت نفوذ طالبان در پاکستان، وکیلی مارکسیست موفق شده است تا نمایندۀ بنیادگرایان اسلامی را شکست دهد. با وجود فتوایی که علیه او صادر شد، رفیق اَحَد با سرسختی، پای عقاید سوسیالیسم انقلابی ایستاد و سِمَت ریاست کانون وکلای منطقۀ مَلاکند را از آن خود کرد.

در انتخابتی که روز 20 ژانویۀ 2010 به منظور انتخاب مقام ریاست کانون وکلای ناحیۀ مَلاکند برگزار گردید، رفیق غُفران اَحَد- وکیلی مارکسیست- کاندید "جماعت اسلامی" را، که مورد حمایت بنایادگرایان اسلامی و نیروهای ارتجاعی قرار داشت، شکست داد.

این انتخابات، انتخاباتی به شدّت رقابتی و در عین حال ضربه ای به نیروهای تاریک اندیش مذهبی بود.

پس از عملیات نظامی سال 2009 در این منطقه، این نخستین انتخابات در یک سازمان بوده است. رفیق غفران در صف مقدّم مبارزۀ ستم دیدگان علیه طالبان و دولت قرار داشته است. رهبر طالبان در منطقه نیز در رادیو فتوایی را علیه او صادر نمود. زندگی این رفیق در حقیقت به دنبال فعّالیت های اصولی او در خطر بوده است.

در طی عملیات نظامی به دستور امپریالیسم ایلات متحده، رفیق غفران از تسلیم شدن در برابر نیروهای دولت پاکستان سر باز زد و با کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه و به اصطلاح "خسارات جنبی"1 عظیم در منطقه- در واقع همان قتل عام شهروندان غیرنظامی بیگناه- مخالفت نمود.

رفقای PTDUC کمیته های دفاع و نجات انقلابی را در شهرها و روستاهای منطقۀ مَلاکند دایر نمودند. کمپ هایی برای افراد آواره تأسیس گردید. در این کمپ ها نه تنها موادّ غذایی و سرپناه در دسترس آوارگان قرار گرفت، بلکه آسیب های به جای مانده از خرابی ها نیز از طریق تشکیل مسابقات کریکت، و مدارس و آموزش سیاسی به خصوص برای جوانان در این کمپ ها، تسکین داده شد.

دولت از این اقدامات به شدّت وحشت زده شد، به طوری که به برخی از کمپ هایی که از سوی PTUDC و RDARC تأسیس گردیده بود، هجوم برد. این کمپین در طول آن جنگ خونین فرسایشی، تحت رهبری رفیق غفران قرار داشت، و رفقا با عکس العمل بسیار خوبی از جانب کارگران، دهقانان و جوانان تحت ستم منطقه مواجه شدند.

اکنون پیروزی رفیق غفران سندی است بر آن حمایت؛ ضمناً بر این عقیده که مردم این منطقه و پوشتون ها، حامی بنیادگرایان اسلامی هستند-عقیده ای که از سوی رسانه ها تبلیغ می شود- خطّ بطلان می کشد. در واقع این منطقه دارای سنن غنی مبارزۀ طبقاتی است. در انقلاب سال 1968-69، دهقانان فقیر علیه ملاکین به پا خاستند و زمین هایی را که خود کشت می کردند، به تصرّف درآوردند و بدین ترتیب ملاکینی که مورد حمایت ملاها و دولت قرار داشتند، مجبور به گریختن از منطقه شدند. مارکسیست های منطقه در حال تلاش برای کمک به احیای آن سنن بزرگ مبارزۀ طبقاتی هستند.

رفیق غفران، با پلاتفرم فُروم وکلای خلق2 (جناح وکلای "حزب خلق پاکستان" یا همان "PPP") پیرامون یک برنامۀ سوسیالیستی، در انتخابات شرکت نمود. او سوگند یاد کرده است که مبارزه را تا به سر انجام رسیدن انقلاب سوسیالیستی ادامه دهد. او به روشنی از تسلیم شدن در برابر اپورتونیسم یا سکتاریسم سر باز زده است. افزایش حمایت از سیاست های سوسیالیستی و این پیروزی اخیر، تأثیری انقلابی بر سیاست های منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.

Source: Militant