توضیح مترجم: در اوایل ماه نوامبرِ امسال٬ کنفرانس سه‌روزه بسیار مهمی در هاوانا٬ پایتخت کوبا٬ با عنوان «سوسیالیسم در قرن بیست و یکم» برگزار شد. این کنفرانس را موسسه فلسفه‌ی هاوانا سازمان داده بود اما بسیاری از مهم‌ترین شخصیت‌ها و روشنفکران در آن شرکت داشتند و عملا بحث سیاسی داغی بود در مورد آینده‌ی کشور. از میان معدود سخنگویان مهمانِ خارجی٬ آلن وودز٬ از رهبران گرایش بین‌المللی مارکسیستی٬ بود. آلن پس از برگشت خود گزارشی از سفر خود را به انگلیسی منتشر کرده که در این‌جا ترجمه فارسی آن را تقدیم می‌کنیم.

En éste artículo, Vasco Fraga, militante del PCP, explica el trasfondo económico, social y político que llevó a la huelga general en Portugal el 24 de noviembre.

El 19 y 20 de diciembre se cumplen nueve años de las jornadas que iniciaron toda una nueva época histórica en la vida nacional. La irrupción de las masas en las calles fue una manifestación de repudio ante la situación socioeconómica, pero también de los manejos políticos y hasta de toda una cultura dominante, la de los años noventa.

Dunia kita sedang berubah, memasuki sebuah periode transisional dari satu epos ke epos lainnya. Berikut ini adalah perspektif dunia untuk mehamami proses tersebut dan memberikan kita, kaum revolusioner, arahan untuk bertindak dan membawa sosialisme ke muka bumi.

El prestigioso diario económico venezolano El Mundo pidió recientemente a Alan Woods que respondiera a un cuestionario que plantea algunas de las cuestiones fundamentales de la revolución venezolana, incluida la economía y la cuestión de la propiedad, el papel de la clase obrera y la burguesía. Publicamos a continuación la entrevista, que fue publicada el 17 de diciembre.

Dunia kita sedang berubah, memasuki sebuah periode transisional dari satu epos ke epos lainnya. Berikut ini adalah perspektif dunia untuk mehamami proses tersebut dan memberikan kita, kaum revolusioner, arahan untuk bertindak dan membawa sosialisme ke muka bumi.

2010 ha sido un año muy importante en la lucha contra el capitalismo y los acontecimientos recientes ponen de manifiesto, ahora más que nunca, la necesidad de las ideas marxistas. En nuestra página web hemos proporcionado análisis e información actualizada de los acontecimientos más importantes en este año tan crucial, pero necesitamos tu ayuda para continuar y ampliar este trabajo.

Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seitdem Francis Fukuyama ein Buch mit dem Titel „Das Ende der Geschichte” veröffentlicht hat, indem er den endgültigen Sieg der Marktwirtschaft und der bürgerlichen Demokratie proklamierte. Diese These schien durch den fast 20 Jahre andauernden Wirtschaftsboom bestätigt.

Duas décadas se passaram desde que Francis Fukuyama publicou um livro intitulado 'O Fim da História e o Último Homem', proclamando o triunfo definitivo da economia de mercado e da democracia burguesa.Esse argumento parecia estar confirmado por quase 20 anos de mercados em alta e virtualmente ininterrupto crescimento econômico. Políticos, responsáveis pelos bancos centrais e empresários de Wall Street estavam convencidos de que finalmente tinham domesticado o ciclo econômico de auges e recessões.