رفقا، صدها هزار نفر از جوانان، کارگران و انقلابیون حقیقی چشم امید خود را به «سوسیالیست‌های انقلابی» بسته‌اند. نه فقط در مصر، که در سراسر جهان عرب. ما از شما تقاضا می‌کنیم موضع خود در حمایت از مرسی را کنار بگذارید و به خیابان‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و محلات بریزید و به کارگران و جوانان ماهیت ضدانقلابی هم شفیق و هم مرسی را توضیح دهید و ماهیت گندیده و ارتجاعی سرمایه‌داری مصر را افشا کنید.

Lo scorso lunedi 21 maggio è stato sventato un attentato contro la vita del compagno Abraham Rivas. Rivas è il segretario generale del Sindacato nazionale dei lavoratori di Helados Efe (Sinatrasohe), nonché segretario generale della  Federazione nazionale del settore alimentare (Fenactralbeca, di recente costituzione), che organizza i lavoratori in 21 aziende diverse appartenenti al Grupo Polar. Rivas è anche un attivista rivoluzionario bolivariano e un sostenitore della tendenza marxista  Lucha de Clases.