مراکش: پیروزی! سه بازداشتی "الجبهة" آزاد شده اند! گزارش اتحاد عمل کمونیستی (CLA)-مراکش

Persian translation of Morocco: Victory! The ‘Jebha Three’ have been released! (8 February, 2010)

محاکمۀ سه جوان فعّال در الجبهة، سه بار به زمانی دیگر موکول شده است. احتمالاً دولت قصد داشت تا گروهی را که علیه این بی عدالتی بسیج شده و سازمان یافته بود، خسته کند. امّا در این امر شکست خورد. مقامات دولتی چنان برآشفته و تحت فشار از سوی آکسیون های مختلف بودند که تردید داشتند چه تصمیمی بگیرند.

در نهایت، مقامات دولت هفتۀ گذشته، روز پنج شنبه 4 فوریه، این سه زندانی را با سه ماه حبس تعلیقی آزاد کردند. برای قضات و پلیس، این یک راه حل آبرومندانه بود. در حقیقت، آن ها این مبارزه را باخته اند. آن ها فکر می کردند که این دستگیری ها، مردم شهر را مرعوب و مطیع خواهد ساخت.

امّا عکس این موضوع رخ داد: دستگیری ها هم چون نمکی بود که بر زخم پاشیده شود؛ خانواده ها و گروه متشکّل ]برای آزادی این سه زندانی[ به جای ماتم گرفتن و اشک ریختن، قاطعانه با بسیج کردن مردم پاسخ داد. از آن زمان، وجود زندانیان ]سیاسی[ به مایۀ شرمساری دولت تبدیل شد. بوروکرات های دولت می خواستند تا هر چه زودتر این زندانیان را از خود دور کنند.

کمیتۀ الجبهة به خانواده ها و تمامی ساکنین الجبهة به خاطر حمایت سرسختانه و استوار تبریک گفت.

مبارزه ادامه دارد!