مبارزه طبقاتی شماره 15 منتشر شد!

شماره‌ی 15م نشریه‌ی «مبارزه طبقاتی»، صدای مارکسیستی کارگران و جوانان ایران، منتشر شد!

mobareze-15-frontpageبرای دریافت آن روی این لینک یا روی عکس کلیک کنید.

 در این شماره «مبارزه طبقاتی»:

از داووس تا بهارستان: سیاستهای اقتصادی دولت روحانی - حسن سعدی

از کارگران چه خبر؟ - حسن سعدی

شش ماه از دولت روحانی گذشت: پس فضای باز کجاست؟ - بابک کسرایی

جهان تحت حکومت ۵۸ میلیاردر: باالدستهای ثروتمند از فقرا راهزنی میکنند - راب سوئل

ِسال ِ 2014 و ارواح 1914 - آلن وودز

موج َ مد: بزنگاه اقتصادی و جنبش کارگری جهانی - لئون تروتسکی

چند خط در مورد انقالب مصر - «چشم اندازهای انقالب جهانی 2014»

وقتی ستارگان هالیوود فراخوان به انقالب میدهند! - مارک رحمان

 مثل همیشه، مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم!

با ما با This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. تماس بگیرید.