آغاز مبارزات طبقاتی در کشمیر

Persian translation of Kashmir: a real beginning of class struggle! (February 23, 2007)

کارگران منطقه ویران شده کشمیر از ماه گذشته در اعتصاب به سر می برند . پس از فاجعه 8 اکتبر 2005 دولت اعلام کرد که تمام بدهی های بخش های مختلفی خدماتی بخشیده خواهد شد و سه ماه حقوق به آنان پرداخت خواهد شد .

حال ، پی از 18 ماه دولت در انجام وعده های خود شکست خورده است . کارگران زمان زیادی را انتظار کشیدند و نهایتا کمیته اقدامی از تمام انجمن های بخش های کارگری تشکیل دادند و کارگران را به اعتصاب غذای در آغاز سال دعوت کردند .

در تمام ماه ژانویه کارگران منتظر عکس العمل و اطلاعیه دولت در مورد اعتصاب خود بودند، اما با بی تقاوتی دولت کارگران خشمگین ترو جدی تر به مبارزه ادامه دادند .قدم بعدی کارگران اعتصاب تا زمان عملی شدن خواسته هایشان بود .

کارگران از قوی ترین و اصولی ترین سلاح خود یعنی اقدام به اعتصاب استفاده می کنند تا به دولت حاکم درسی دهند وعلاوه بر آن با مبارزه طبقاتی خود اشاره ای هم به گفته مارکس دارند که " در اقدام و عمل قطعی طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود تبدیل می شود" .

اعتصاب کارگران در کشمیر سیلی محکمی بود بر صورت ملی گرایان و استالینیست هایی که ادعا می کردند پرولتاریا در کشمیر وجود ندارد . کارگران با اقدام به اعتصاب خود نشان دادند که نه تنها پرولتلریا در کشمیر وجود دارد بلکه برای آغاز مبارزه با حکومت و طبقه حاکمه دارای آگاهی طبقاتی هم هست .

کارگران اعتصاب را 14 روز متوالی ادامه دادند به شکلی که تمام فعالیت های منطقه مختل شد . پس از گذشت 14 روز دولت از رهبران کارگران برای مذاکره دعوت کرد . در مذاکرات رهبران اعتصاب خواسته های خود را اعلام و خواستار اقدام فوری شدند اما دولت فاسد و دست نشانده کشمیر به دنبال زمان بیشتری بود و از رهبران کارگری یک ماه دیگر زمان خواست .در نتیجه وعده دولت ،اعتصاب تا 20 مارس متوقف خواهد شد .

"پی تی یو دی سی" و اعتصاب .

18 فوریه ، "پی تی یو دی سی" تجمعی در حمایت از اعتصاب کارگران سازماندهی کرد . بیش از 400 نفر با پرچم های سرخ و پلاکارد ها یی در حمایت از کارگران و سر دادن شعار علیه طبقه حاکم در تجمع شرکت کردند .

ما باید اهمیت این اعتصاب را در یابیم . اعتصای کارگران کشمیر از هر اعتصاب عادی دیگر مهم تر است . برای دوره ای طولانی رکود و جبر در جنبش کارگری کشمیر تاثیر گذاشته بود و در تمام این دوره جنبش تنها به جوانان و دانشجویان محدود شده بود ، که باعث اعتقاد بسیاری به نبود طبقه کارگر به دلیل نبود صنعت در کشمیر شده بود .

مارکسیست ها از زمان آغاز کار خود در کشمیر کارگران بخش های خدماتی را پرولتاریا واقعی این منطقه می دانستند که اعتصاب گذشته نشان داد که حق با مارکسیست ها بوده است .

این تنها شروع موج جدید مبارزه طبقاتی در کشمیر و نشان دهنده موضوع طبقاتی به عنوان موضوع غالب مبارزات حتی در منتطقه عقب افتاده همچون کشمیر است .اعتصاب کارگران قدمی بزرگ و مشخص در زمینه پیشرفت سریع نیرو های مارکسیست در کشمیر است و نشان می دهد که اتحاد نیروهای مارکسیست و پرولتاریا منطقه می تواند موضوع کشمیر را در آینده ای نه چندان دور با اهداف انقلابی خود حل کند.

منبع : www.marxist.com

ترجمه نیما چراغی - اسفند 1385