(Militan) "اندونزی: آغاز به کار وب سایت "میلیتان

Persian translations of Indonesia: The launch of Militan website (September 18, 2009)

بیش از 10 سال از سقوط رژیم سوهارتو می گذرد و مبارزه برای سوسیالیسم هم چنان ادامه دارد. اگرچه سقوط رژیم سوهارتو فضای بازتری را برای جنبش طبقۀ کارگر و جوانان اندونزی مهیّا کرد، با این حال دموکراسی رسمی و تشریفاتی کنونی هیچ یک از مشکلات اکثریّت قریب به اتفاق مردم اندونزی را حل نکرده است. در واقع، میزان فلاکتِ گریبان گیر تمامی بخش های تحت ستم و استثمارشدۀ جامعه، تشدید هم شده است. برنامه های خصوصی سازی و کاهش در برنامه های اجتماعی بی رحمانه از سوی دولت های گوسدور، مگاواتی، و در حال حاضر سوسیلو بامبان یودویونو اعمال شده اند. اکنون، در شرایطی که بدترین بحران اقتصادی از سال 1929 پایه های سرمایه داری جهان را به لرزه در آورده است، گزینه ای پیش روی بشریّت قرار دارد که بیش از پیش خود را نمایان ساخته است: سوسیالیسم یا بربریّت. سرمایه داری شکست خورده است!

در چنین بستری است که وب سایت میلیتان (www.militanindonesia.org) در اندونزی آغاز به کار نموده است. دورۀ آتی، دورۀ تلاطم و آشفتگی سیاسی خواهد بود. جوانان انقلابی اندونزی، باید برای مواجهه با دوران انقلابی پیش رو آماده باشند. تاریخ بارها نشان داده است(و مبارزۀ قهرمانانه ای که به حکومت سوهارتو پایان داد، این موضوع را تصدیق کرده است) که با وجود رشادت و عزم توده ها، بدون وجود یک سازمان آبدیده در عقاید سوسیالیسم، این طغیان های اجتماعی و سیاسی در نهایت هم چون آب، بخار خواهد شد و به هوا خواهد رفت؛ بدون آن که تغییری اساسی برای طبقۀ کارگر و توده های تحت استثمار و محروم در بر داشته باشد.

وب سایت "میلیتان" به عنوان بخشی از مبارزۀ ایدئولوژیک در جنبش کارگری اندونزی به راه افتاده است. هدف ما کمک به کارگران و جوانان اندونزی و کمک به تدارک آموزش سیاسی از طریق فهم درس ها و پیشرفت های مبارزۀ طبقاتی در سطح جهان می باشد. ما هم چنین قصد داریم تا با انتشار تحلیل های مربوط به مسائل داخلی و بین المللی و اخبار مبارزات داخلی و جهانی به این هدف دست یابیم.

"میلیتان" قصد دارد تا تمامی کارگران و جوانان را حول برنامه ای سوسیالیستی متحد کند. ما می کوشیم در جنبش طبقۀ کارگر و میان سازمان های مرتبط با آن، این عقیده را تبلیغ و از آن دفاع کنیم که: سوسیالیسم یک ضرورت و تنها راه حلّ بربریّت سرمایه داری و سلطۀ امپریالیسم در عصر حاضر است. به منظور رسیدن به این هدف، ما بنای کار خود را بر تجربیات مبارزاتی طبقۀ کارگر اندونزی و جهان قرار می دهیم.

راه اندازی این وب سایت، نخستین قدم در این راستا است. ما از تمامی فعّالین اندونزی می خواهیم تا با انتشار و پخش وسیع اخبار در داخل جنبش، از این وب سایت حمایت نمایند. ما هم چنین تمامی فعّالان اندونزی و سراسر جهان را فرامی خوانیم تا با پیشنهادات، گزارشات مربوط به مبارزات کارگری، ترجمۀ مقالات بین المللی (از انگلیسی به زبان باهاسا) و حمایت مالی برای ادامۀ کار وب سایت، با ما همکاری نمایند. به علاوه، ما تمامی انقلابیون اندونزی را فرامی خوانیم تا در مبارزه برای ساختن سوسیالیسم در اندونزی و سراسر جهان، به "میلیتان" بپیوندند.

برگردان از:

http://www.marxist.com/indonesia-launch-of-militan-website.htm

آرمان پویان