پیش‌بینی سیاست اصولا کار آسانی نیست اما این در مورد ایران صد چندان صدق می‌کند. این یکی از غیر قابل پیش‌بینی‌ترین جوامع دنیا است و این رفتار سیاسی مردمان آن است که همیشه تمام معامله‌ها را بر هم زده و همه را غافلگیر کرده است.