کارگران و دهقانان کلمبیا برای یک اعتصاب عمومی بسیج می شوند

Persian translation of Colombian workers and peasants mobilise in one day general strike (October 24, 2008)

روز سه شنبه، 23 اکتبر، نیم میلیون نفر از کارگران کلمبیا در یک اعتصاب عمومی که فراخوان آن از سوی فدراسیون اتحادیه های کارگری CUT داده شده بود، شرکت کردند. کارمندان دولت و معلّمان به طور مشخّص بخش اصلی شرکت کننده در این اعتصاب بودند، امّا این اعتصاب تمامی بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد. تظاهرات عظیمی در بیش از 40 شهر در سراسر کشور رخ داد و این در حالی بود که 50.000 نفر نیز در بوگوتا، پایتخت کشور، تجمّع نموده بودند.

این اعتصاب در پی اعلام شرایط اضطراری (estado de conmoción interior) از سوی دولت پرزیدنت اوریبه با هدف خرد کردن و درهم کوبیدن تظاهرات کارگران دستگاه قضایی کشور رخ داد. دولت ارتجاعی اوریبه، در حال مواجهه با موجی فزاینده از اعتصابات و تظاهرات کارگران و دهقانان است.

روز 15 سپتامبر، 18000 نفر از دروکنندگان محصول نیشکر برای دستمزد و شرایط کاری مناسب دست به اعتصاب زدند. هم چنین 32.000 تن از کارگران دستگاه قضایی  روز 2 سپتامبر به اعتصابی دست زدند که اکنون ما می باید اعتصاب معلّمان، کارگران حمل و نقل، کارگران دفتر سرشماری ملّی و غیره را نیز به آن اضافه کنیم. به علاوه،  ده ها هزار نفر از دهقانان بومی هم از نیمه ی اکتبر امسال برای اصلاحات ارضی و خواست احترام به حقوقشان در کشمکش و درگیری با دولت به سر می برند. پیش از این سرکوب شدید از سوی دولت منجر به مرگ دو نفر در این درگیری ها شده است. در حال حاضر، ده ها هزار تن از دهقانان بومی کشور، در حالی که حقوق مدنی خود را مطالبه می کنند، یک راهپیمایی را به سوی اِل واله آغاز نموده اند؛ این جنبش به 16 منطقه از 32 منطقه ی کشور بسط پیدا کرده و با وجود سرکوب های دولت همواره در حال رشد و فزونی است.

احیای مجدّد جنبش کارگران و دهقانان کلمبیا در خور توجّه است؛ چرا که این جنبش ها در کشوری رخ می دهد که دولت سرمایه داری آن با جوخه های مرگ شبه نظامیان، خشونت قانونی یا غیرقانونی و ترور(تاکنون 41  نفر از فعّالین کارگری به قتل رسیده اند) علیه هرگونه تلاشی از سوی کارگران و دهقانان برای سازماندهی و دفاع از حقوقشان،  کار خود را پیش برده است.

در همین حال، رسوایی هایی از سرویس اطّلاعاتی دولت فاش شد که منجر به استعفای رئیس سرویس امنیّت ملّی- ماریا دِل پیلار هورتادو- در تاریخ 23 اکتبر گردید. او به امضای دستوراتی جهت تحت نظر گرفتن اعضای اپوزیسیون MP ، به خصوص الکساندر لوپز که در حمایت از جنبش دروکنندگان نیشکر و دهقانان بومی کشور دست داشت، متهم شده است. جمع آوری اطّلاعات در مورد روابط مابین اپوزیسیون MP و " مردمی که می توانسته اند به عنوان شاهد، علیه دولت شهادت دهند" نیز بخشی از دستورات رئیس سرویس امنیّت ملّی (DAS) بوده است.

هورتادو، در اوت 2007 و از سوی اوریبه به جای هورهه نوگِرا (Jorge Noguera) برسر کار گذاشته شد. نوگرا در سال 2005 و در پی رسوایی دیگری مبنی بر قرار دادن اطّلاعات سرّی و جاسوسی در اختیار گروه های شبه نظامی از کار برکنار شد.

دولت اوریبه، پس از اتمام دوره ای که توانسته بود به خاطر واردن آوردن ضرباتی جدّی به فارک، ظاهراً بر افکار عمومی غلبه کند، اکنون با جنبش های در حال رشد کارگران و دهقانان رو به رو شده است.