Aklın İsyanı - Marksist Felsefe ve Modern Bilim

Hannes Alfvén’in Anısına

Türkçe Basıma Önsöz

Yazarların Önsözü

BİRİNCİ KISIM: AKIL VE AKILDIŞI

1. GİRİŞ

2. FELSEFE VE DİN
Felsefeye İhtiyacımız Var mı? - Dinin Rolü - İşbölümü - Materyalizm ve İdealizm

3. DİYALEKTİK MATERYALİZM
“Her Şey Akar” - Nicelik ve Nitelik - Mendeleyev’in Periyodik Tablosu - Faz Geçişleri - Organik ve İnorganik - Bütün ve Parça - Karmaşık Organizmalar - Devrimin Moleküler - Süreçleri - Karşıtların Birliği ve Karşılıklı İç İçe Geçişi - Pozitif ve Negatif - Nükleer Fisyon - Karşıt Kutuplar? - Yadsımanın Yadsınması - Kapital’in Diyalektiği

4. MANTIK VE DİYALEKTİK
Kıyas Nedir? - Mantık Nasıl Düşünüleceğini Öğretir mi? - Özdeşlik Yasasının Sınırları - Mantık ve Atomaltı Dünya - Modern Mantık

İKİNCİ KISIM: ZAMAN, UZAY VE HAREKET

5. FİZİKTE DEVRİM
Dalga mı Parçacık mı? - Kuantum Mekaniği - Maddenin Yok Oluşu mu? - "Maddenin Tuğlaları"?

6. KESİNSİZLİK ve İDEALİZM
Kesinsizlik İlkesi - Öznelciliğe Karşı Nesnellik - Nedensellik ve Tesadüf - Mekanizm - 19. Yüzyıl - Öngörü Mümkün mü? - Zorunluluk ve Rastlantı Konusunda Hegel - Determinizm ve Kaos - Marksizm ve Özgürlük

7. GÖRELİLİK TEORİSİ
Zaman Nedir? - Zaman ve Felsefe - Newton ve Hegel - Görelilik - Genel Görelilik Teorisi - Şeyler Arasındaki İlişkiler - Zamanın Ölçülmesi - Çözümlenmemiş Problem - İdealist Yorumlar - Mach ve Pozitivizm - Boltzmann ve Zaman - Görelilik ve Kara Delikler

8. ZAMAN OKU
Termodinamiğin İkinci Yasası - Kaostan Çıkan Düzen

9. BÜYÜK PATLAMA
Kozmoloji - Doppler Etkisi - Teori Nasıl Evrildi - “Şişme” Teorisi - Karanlık madde? - İmdada Yetişen Nötrino - Sürekli Baş Ağrıları ya da Hubble Sıkıntısı - Büyük Çatırtı ve - Süper Beyin - “Plazma Evren” mi? - Einstein ve Büyük Patlama - Nötron Yıldızları - Stephen Hawking - Tekillikler Mevcut Mu? - Boş Bir Soyutlama - Boşluktaki Düşünceler - Güneş Sisteminin Kökenleri

ÜÇÜNCÜ KISIM: YAŞAM, AKIL VE MADDE

10. JEOLOJİNİN DİYALEKTİĞİ
Wegener’in Teorisi - Levha Tektoniği Nedir? - Dağların Oluşumu ve Depremler - Yeraltı Süreçleri

11. YAŞAM NASIL ORTAYA ÇIKTI
Oparin ve Engels - Yaşam Nasıl Ortaya Çıktı - Yaşamın Devrimci Doğuşu - İlk Yaşam - Formları - Fotosentez ve Eşeyli Üreme - Kambriyen Patlama - Bitkiler ve Hayvanlar - Kitlesel Tükenişler

12. İNSANIN DEVRİMCİ DOĞUŞU
Dinozorlar Çağı – Mezozoik (250-65 milyon yıl önce) - Dinozorlar Neden Ortadan Kayboldu? - Kozmik Terörist – ya da Bir Hipotez Nasıl Kurulmamalı - İnsanın Devrimci - Doğuşu - Alet Yapmanın Rolü - Toplumsal Örgütlenme - İnsan Gelişimi Üzerine Hipotezler - Engels ve İnsanın Kökenleri - İnsansı Maymunlar Alet Yapabilir mi? - İnsanlar ve Dil

13. AKLIN DOĞUŞU
Beyin Bulmacası - Akıl – Bir Makine mi? - Beyin Nedir? - Beynin Evrimi - Konuşmanın Önemi - Dil ve Çocuğun Düşüncesi - Gözler, El ve Beyin - Vigotski ve Piaget - Dilin Doğuşu - Düşüncenin Toplumsallaşması

14. MARKSİZM ve DARVİNCİLİK
Darwin’in Tedriciliği - İlerleme Yok mu? - Marksizm ve Darvincilik - Darwin ve Malthus - Toplumsal Darvincilik

15. BENCİL GEN?
Genetik - Genler ve Çevre - “Zekâ” ve Genler - IQ Testi - Öjenik - Suç ve Genetik - Irkçılık ve Genetik - Bencil Gen - Genetiğin Geleceği

DÖRDÜNCÜ KISIM: KAOSTAN ÇIKAN DÜZEN

16. MATEMATİK GERÇEĞİ YANSITIR MI?
Matematikteki çelişkiler - Sonsuz var mı? - Kalkülüs (Hesap) - Matematikte Kriz - Kaos ve Karmaşıklık - Mandelbrot Fraktalları - Nicelik ve Nitelik

17. KAOS TEORİSİ
İşbölümü - Kaos ve Diyalektik

18. BİLGİ TEORİSİ
Bilimsel Yöntem Nedir? - Ampirizmin Sınırları - Diyalektiğe Karşı Önyargı - Stalinist Karikatür

19. YABANCILAŞMA ve İNSANLIĞIN GELECEĞİ
Çıkmaz Sokaktaki Kapitalizm - Çelişkiler Sürüyor - İşsizlik Kırbacı - Yabancılaşma - Marx ve Yabancılaşma - Ahlâk - Sınırsız Olanaklar - Geleceğe Dönüş mü? - Sosyalizm ve Estetik - “Düşünenler” ve “Uygulayanlar” - İnsanlık ve Evren

Kaynakça