سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را!