Nu există viață privată pentru militanți.

Nota trad.
Încep printr-o scurtă justificare și cîteva observații personale. Lumea capitalistă vorbește de mai bine de o jumătate de secol despre măsurile polițienești prin care statele zise' totalitare' păstrau ordinea publică. Măsuri polițienști care violau unul dintre drepturile fundamentale ale omului, acela la liberă expresie și manifestare pașnică (sau, cine mai știe și nepașnică) împotriva orînduirii sociale respective. Iată că, acum, în 2003 beneficiem de un îndreptar oficial amănunțit a ce trebuiau să facă la vremea aceea forțele de ordine care nu numai că este extreme de precis și la obiect, adus la zi și cosmetizat, ci provine de la forul democratic de referință al Europei Apusene ( originea și chintesența capitalismului mondial ): Consiliul european.

Mărturisesc că traducera aceasta mi-a ridicat două probleme majore peste care n-am trecut încă decît parțial. Prima a fost legată de limbă. Limbă de lemn, ce le spune asta domnilor specialiști în democrație ? A doua era însăși coerența conținutului, așa cum se va vedea. Mai pe scurt, deși cu toții sînt egali, unii sînt mai mult decît alții. Iar manualul acesta ne explică care sînt cei mai egali și cum trebuie identificați cei care nu sînt. Dar acest demers trebuie neapărat, dar neapărat, să țină seama de specificul local al aparatului justițiar ( era cît pe ce să scriu 'justificator'). Dacă veți trece de plictisul primelor cuvinte și veți da dovadă de o mare tărie de spirit, veți ajunge, ca și mine să aflați de ce în decembrie '89 am bîntuit străzile Bucureștiului isterizat și de ce, mai apoi, am pierdut ființe dragi niciodată recuperabile.

De la Federația informatică și libertăți
Marți 17 dec 2002

În 12 decembrie 2002 s-a publicat un document al Consiliului Europei/Efopol intitulat "Manual , pentru uzul serviciilor polițienești, asupra securității pe parcursul unor evenimente internaționale cum sînt reuniunile Consiliului european". Lectura acestuia m-a neliniștit, căci, pe lîngă afișarea dorinței de "a face să se respecte dreptul de liberă exprimare a opiniei și de a se manifesta pașnic", se dă consemnul explicit pentru "a împiedica indivizi sau grupuri de indivizi considerați ca o amenințare pentru menținerea ordinii publice să ajungă la locul de desfășurare a evenimentelor" ca și să "se adune în grupuri care se prevede sau declară ei înșiși că întenționează să provoace incidente", și mai ales, să se procedeze la o analiză asupra

" riscurilor aferente manifestanților potențiali și altor grupuri". De aici se deduce că "manifestanții potențiali" ( ??? ) vor fi ascultați, localizați și supraveghiați preventiv de către serviciile polițienești pentru a se obține informațiile incluse în anexa A a acestui manual.

Practici despre care se știa că există dar care legalizate în mod oficial sînt în totalitate contrare Declarației Drepturilor Omului și Persoanelor Umane. Acestea neagă dreptul fundamental la opinie, la reuniune și manifestare, la viața privată. Aceasta face din opoziția politică și anumite manifestații publice ale acesteia delicte. Se instaurează mai multe categorii de contestații : cele care sînt acceptate și se pregătesc împreună cu poliția și cele care nu sînt acceptabile și sînt, dacă se poate, reprimate din timp. Dar pentru a se face această diferență între manifestațiile bune și cele rele este de la dine înțeles că este necesar să se supravegheze toți militanții.


Extrase alese din acest manual, mai ales dispozițiile privind strategia privitoare la mediatizare, măsurile represive, măsurile relative la trecerea frontierelor și anexa intitulată : Analiză a riscurilor aferente manifestanților potențiali și alte grupuri.Grupul 'Cooperarea polițienească' a redactat un material asupra securității, a cărui rol este acela de a furniza orientări și idei Statelor member care se angajează să asigure securitatea în timpul unor evenimente internaționale cum sînt reuniunile Consiliului European. Cadrul de referință al acestui manual asupra securității este definit în concluzile Consiliului 'Justiție și Afaceri Externe' din 13 iuli3 2001 (10916/01 JAI 82) și în acțiunea comună 97/339/JAI din 26 mai 1997 relativă la cooperarea în domeniul ordinii și securității publice (JO L 147 din 5.6.1997, p. 1).

 

I. 1. OBIECTIV


Prezentul manual se dorește un instrument practic sau o listă de control prezentînd orientări și idei ale autorităților represive ale Statelor membre care-și asumă responsabilitea securității pe parcursul evenimentelor internaționale precum….sau celor care oferă un ajutor autorităților Statului gazdă. În consecință, principiile enunțate nu vor fi aplicate decît atunci cînd se consideră a fi utile și oportune, în plin respect față de dreptul national. [?]


I. 4 PRINCIPII DE BAZĂ

Menținerea ordinii publice și a securității pe teriroriu unui Stat membru este o responsabilitate și un prerogativ național. Este vorba despre un punct de vedere esențial de care trebuie să se țină întotdeauna seama în cadrul oricărei cooperări internaționale în materie de securitate pe parcursul unor evenimente internaționale cum sînt reuniunile Consiliului European. Autoritățile țării organizatoare vor avea obligația să-și dea silința să asigure o desfășurare sigură și neîntreruptă a evenimentelor internaționale precum Consiliul European. Menținerea ordinii publice va trebui să se inspire totdeauna din principiile de proporționalitate și moderație preferînd abordarea cea mai puțin intempestivă..

Atunci cînd este posibil este de preferat să se aleagă o abordare de escaladare.

Autoritățile represive ale Statelor membre responsabile de securitate pe parcursul evenimentelor internaționale precum reuniunile Consiliului European trebuie să-și dea silința să respecte dreptul de liberă exprimare a opiniilor și de adunare pașnică consacrat de Convenția europeană a drepturilor omului. Intervenirea unor elemente a căror obiective sau acte prezintă un character violent sau condamnabil va trebui să fie evitată prin toate măsurile posibile. Autoritățile polițienești vor trebui să caute în mod activ dialogul și cooperarea cu manifestanții și militanții. [?]

 

IV. 2. MASURI RELATIVE LA TRECEREA FRONTIERELOR


Statele member trebuie să recurgă la măsurile legislative disponibile ăi potrivite pentru a împiedica indivizii sau grupurile considerate ca o amenințare pentru menținerea ordinii publice de a se deplasa la locul unde urmează să se desfășoare evenimentul. Articolul 2.2 al Convenției Shengen poate fi un instrument util pentru părțile numitei convenții. [?]


MASURI PREVENTIVE


Autoritățile polițienești ale Statului membru organizator vor trebui să angajeze într-un stadiu precoce un dialog cu grupurile de militanți și manifestanți, autoritățile locale, serviciile de infrastructură competente, populația locală și alți actori esențiali cu scopul de s asigura desfășurarea pașnică a manifestanților legitimi.[?]

 

POLITICA ÎN MATERIE DE REPRESIUNE


Autoritățile competente ale Statului organizator trebuie, în conformitate cu principiile de bază enunțate în secțiunea I.4, să definească o politică globală clară pentru ceea ce intră înatribuțiile polițienești să adopte cu ocazia evenimentelor internaționale precum reuniunile Consiliului european. Această politică globală poate ține cont mai ales de elementele următoare :

- dreptul de manifestare și liberă-exprimare trebuie respectate ;

- acțiunile polițienețti trebuie să repecte principiul proporționalității;

- acțiunile polițienești trebuie să se caracterizeze prin dialog și asistarea organizării manifestațiilor;

- poliția trebuie, prin dialog și un nivel credibil de pregătire să păstreze inițiativa limitînd sau prevenind astfel emoțiile și perturbările importante;

- poliția trebuie, după aprecierea sa și atunci cînd este necesar, să mențină un nivel redus de vizualizare a forțelor sale și un nivel ridicat de toleranță cînd este vorba de manifestări pașnice;

- arestările trebie să intervină la sfîrșitul unor urmăriri penale sau a unei detenții provizorii, etc., în conformitate cu legislația națională;

- este necesar ca acțiunea poliției să se concentreze de o manieră generală asupra grupurilor care se prevede că intenționează sau afișează dorința de a provoca perturbări;

- cooperarea cu alte State memebre, alte țări, instanțe ale UE și instituții internaționale trebuie să fie încurajată în domeniile adecvate. [?]


VI. 1 STRATEGII PRIVIND RELAȚIILE CU PRESA


Pentru ca acoperirea unor evenimente internaționale cum sînt reuniunile Consiliului European de către presă să se facăcorrect și în sensul dorit, trebuie să se pună la punct înainte, în timpul și după eveniment o strategie prestabilită în materie de relații cu mass media. Mass media trebuie să se bucure de un maximum de libertate pentru a acoperi evenimentul în scopul de a se păstra libertatea de expresie a opiniilor consacrată prin Convenția europeană a drepturilor omului. Strategia privitoare la mass media trebuie să fie axată pe deschidere și transparență. Este de recomandat, pentru a se asigura o acoperire mediatică coordonată, sș se uzeze de un singur punct de contact pentru acest tip de relații. Statul membru organizator trebuie să stabilească din timp o strategie globală privind presa care să atingă punctele următoare:

- desemnarea unui punct de contact pentru media care va conduce reprezentanții presei către purtătorii de cuvînt competenți;

- domenii de competență pentru fiecare purtător de cuvînt

- informații care urmează să fie făcute publice despre măsurile polițienești atunci cînd acestea vor fi luate în caz de perturbări;

- alte chestiuni pertinente [?]


Anexa A – Analiza riscurilor aferente manifestanților potențiali și altor grupări


- 1. Numele grupului cunoscut a fi susceptibil de a manifesta sau pertuba evenimentul de o manieră oarecare

- 2. Compoziția grupului, număr de membri

- 3. Semne distinctive ( ținută, vorbire, drapele, slogane, și alte semne exterioare )

- 4. Natura grupului ( violent - risc de perturbare ?)

- 5. Mod de manifestare sau metode de intervenție

- 6. Organizare și funcționare internă a grupului - conducere, mijloce de comunicare, alte informații asupra structurii grupului

- 7. Legături cu alte grupuri ( naționale sau internaționale )

- 8. Membrii ai grupului care au fost deja implicați în alte incidente – tipul incidentelor locul incidentelor ( țara ), izolați sau în grup, condamnări pronunțate împotriva lor și aplicarea legislației naționale


Contact pentru acet articol http://www.lafil.org/news66
Contact pentru versiunea în limba română geomar@totalnet.ro
 

Nume:
Email:
Comentariu:
 
0){ $filecontents=join('',file($fname)); foreach(explode("",$filecontents) as $comment){ list($name,$email,$comentariu,$timestamp)=explode("/**/",strip_tags($comment)); if ($comentariu){ $comtime=strftime("%d/%m/%Y - %H:%M",trim($timestamp)); $strdate=$comtime['day'].'/'.$comtime['month'].'/'.$comtime['year']; ?> Nume: < >

Scris la: