Other languages Albanian Belarusian Bengali Catalan Chinese Czech Danish Dutch Esperanto Japanese Georgian Kurdish Pashto Hindi Malay Indonesian Persian Greek Gaeilge Hungarian Vietnamese Turkish Swedish Hebrew Polish Russian Romanian Korean Slovenian Thai Nepali Serbo-Croatian Galician Norwegian Macedonian Burmese

إن الأزمة العالمية للرأسمالية تدفع العمال والشباب في جميع البلدان، الواحد منها تلو الآخر، نحو الشيوعية الثورية! ونتيجة لذلك، فقد تلقينا عشرات الرسائل وطلبات المشاركة في الكونفرانس التأسيسي لأمميتنا الجديدة، والتي نشارك أدناه بعض الأمثلة الأكثر إلهاما من بينها. هذا الجيل الجديد من الشيوعيين يشتعل غضبا من أهوال النظام الرأسمالي ومظالمه، ويدرك غريزيا أنه لا بد من التنظيم لكي نتمكن من الإطاحة بالرأسمالية!

Έκθεση της Oxfam περιγράφει γλαφυρά την ακραία ανισότητα ανάμεσα στους πλούσιους και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – μόνη λύση η κομμουνιστική επανάσταση!

10 مارچ کو رفاہ پر حملے کی دی گئی تاریخ گزر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا۔ کیا نیتن یاہو تذبذب کا شکار ہے؟ یقینا جواب نفی میں ہے۔ اسرائیلی حکومت پر بیرونی، خاص طور پر امریکی انتظامیہ کا شدید دباؤ ہے جبکہ اندرونی خلفشار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ کیا امریکی دباؤ کی بنیاد بائیڈن کی انسان دوست سوچ ہے؟ ایک مرتبہ پھر جواب ہے یقینا نہیں۔ امریکہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں اسرائیل کی مسلسل حمایت کر رہا ہے جس کا ثبوت عسکری امداد میں اضافہ ہے۔ پھر حملے میں تاخیر کی کیا وجہ ہے؟

La scadenza del 10 marzo per l’attacco a Rafah è ormai passata da un pezzo, e l’attacco ancora non è stato sferrato. Forse Netanyahu sta avendo un ripensamento? La risposta chiaramente è no. Il governo israeliano sta agendo sulla base di pressioni esterne, in particolare da parte dell’amministrazione americana, mentre, allo stesso tempo, si trova diviso al proprio interno. La pressione degli Stati Uniti è dovuta a preoccupazioni umanitarie da parte di Biden? Di nuovo, la risposta è no. Gli Stati Uniti continuano ad appoggiare Israele nel suo massacro genocida contro il popolo palestinese, come testimonia l’aumento dei aiuti militari nei suoi confronti. Allora perché questo ritardo

...

Uttrycket ”att fälla krokodiltårar” kommer från att krokodiler observerats fälla tårar när de förtär sina offer. Enligt Collins English Dictionary betyder ordspråket ”att låtsas vara ledsen eller sympatisera med någon utan att egentligen bry sig om dem”. Krokodiler framkallar tårar, men de används för att hålla ögonen rena och insmorda och är inte kopplade till känslor. Idag finns många krokodiler i mänsklig form – de kallas presidenter, premiärministrar, utrikesministrar, tidningsredaktörer och så vidare. Men Biden står tydligt ut som ledarkrokodilen.

在列宁逝世一百周年之际,革命者应该重新认识真正的列宁:他是革命战士、布尔什维主义和共产国际的创始人,也是历史上最伟大的马克思主义理论家之一。为此,我们隆重推出新的系列《列宁年选》,介绍列宁理论著作中的瑰宝——有些广为人知,有些则鲜为人知。该系列旨在向今天的革命家传达这些著作的永恒价值,并说明它们是如何与决定列宁一生的论战和政治斗争紧密联系在一起的,布尔什维主义也是通过这些论战和斗争建立起来的。(译者:K)

上周日,我们的美国同志宣布成立一个全新的组织:美国革命共产主义者(Revolutionary Communists of America,RCA)。短短一周时间,就引起了不小的轰动。社交媒体、主流媒体和官方媒体迅速报道了这一消息。总共有在美的数百万人和世界各地的数亿人观看了发布视频,这些视频被多个国家的官方媒体转载。这一声明已成为整个美洲大陆及其他地区的共产主义者和阶级战士的灯塔,我们的美国同志在短短一周内就收到了数百封来信。(原文于2024年3月4日发布于捍卫马克思主义网站,作者:捍卫马克思主义,译者:冰原)

Viime perjantaina maailmaa järkytti uutinen pöyristyttävästä verityöstä tupaten täydessä moskovalaisessa konserttisalissa. Kun tätä kirjoitetaan, viimeisimpien tietojen mukaan vähintään 137 ihmistä kuoli tässä barbaarisessa hyökkäyksessä. Armoa tuntematta joukko aseistettuja miehiä teurasti summittaisesti miehiä, naisia ja lapsia.

Venerdì scorso, il mondo è rimasto scioccato e inorridito dalle notizie di un terribile massacro in una grande sala da concerti molto affollata a Mosca. Secondo le ultime notizie, almeno 137 persone sono state uccise in questo barbaro attacco. Uomini, donne e bambini sono stati massacrati in maniera indiscriminata da un gruppo di uomini armati che non hanno avuto alcuna pietà.

La data límit del 10 de març per a l’atac a Rafah ha passat i encara no ha ocorregut res. Serà que Netanyahu està dubtant? La resposta és clarament no. El govern israelià està maniobrant sota la pressió de l’exterior, en particular de l’administració estatunidenca, mentre que al mateix temps està dividit internament. Es deu la pressió estatunidenca a preocupacions humanitàries per part de Biden? La resposta, una vegada més, és no. Els Estats Units continua fent costat a Israel en el seu atac genocida contra el poble palestí, com demostra l’augment de la seva ajuda militar. Llavors, per què el retard en l’atac?

El término "derramar lágrimas de cocodrilo" deriva del hecho de que se ha observado que los cocodrilos derraman lágrimas mientras consumen a sus víctimas. Según el Diccionario Collins, el significado del dicho es "fingir tristeza o simpatizar con alguien sin preocuparse realmente por él". En efecto, los cocodrilos producen lágrimas, pero sirven para mantener los ojos limpios y lubricados y no están relacionadas en modo alguno con sus emociones. Hoy tenemos muchos cocodrilos en forma humana: se llaman Presidentes, Primeros Ministros, Secretarios de Asuntos Exteriores, jefes de redacción de periódicos, etcétera. Pero Biden destaca claramente como el Cocodrilo en Jefe.

El pasado viernes, el mundo quedó conmocionado y horrorizado por la noticia de una espantosa masacre en un auditorio de Moscú. Según los últimos informes, al menos 137 personas murieron en este bárbaro atentado. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados indiscriminadamente por un grupo de francotiradores sin piedad.

本周(2024年1月17日),国际马克思主义趋势英国支部的报纸《社会主义呼吁》将发行最后一期,这也是该报纸的终结版。经过三十年和400期的发行,我们的主要出版物将让位给一份大胆且令人兴奋的新报纸:《共产党人》。加入我们,帮助建立革命者的新闻出版物!(译者:F)

O prazo de 10 de Março para o ataque a Rafah já passou e o ataque ainda não aconteceu. Será que Netanyahu está tendo dúvidas? A resposta para isso é claramente não. O governo israelense está manobrando sob pressão externa, em particular da administração dos EUA, ao mesmo tempo em que se encontra internamente dividido. A pressão dos EUA se deve a preocupações humanitárias por parte de Biden? A resposta, novamente, é não. Os EUA continuam a apoiar Israel no seu ataque genocida ao povo palestino, como testemunha o aumento da sua ajuda militar. Então, por que a demora no ataque?