مبارزه طبقاتی 9 منتشر شد!

نشریه نهم مبارزه طبقاتی، فردوین 91، در موضوع "رهبری" تقدیم می گردد. مبارزه طبقاتی از هر گونه بحث، نقد و نظر شما استقبال می کند

 Mobareze 9Source: مبارزه طبقاتی (Iran)