روز سه شنبه، 5 مه، وازکِز- دبیر اتحادیۀ "سینترا تویوتا" هنگام خروج از منزل خود در ایالت سوکره به منظور شرکت در جلسه ای از پیش تعیین شده در مرکز اصلی کارخانه تویوتا، به قتل رسید.

Upcoming Events

Revolution 2018 - a three-day festival of Marxist ideas

(Date: 19 Oct 06 pm - 21 Oct 06 pm )
Calendar: In Defence of Marxism
Malet Street, WC1E 7HY London, United Kingdom
19 Oct 6:00 pm (BST) - 21 Oct 6:00 pm (BST)
Revolution 2018 - a three-day festival of Marxist ideas
Revolution 2018 is a three-day festival of Marxist ideas, hosted by Socialist Appeal, In Defence...
Free event