روز سه شنبه، 5 مه، وازکِز- دبیر اتحادیۀ "سینترا تویوتا" هنگام خروج از منزل خود در ایالت سوکره به منظور شرکت در جلسه ای از پیش تعیین شده در مرکز اصلی کارخانه تویوتا، به قتل رسید.

MARXIST.COM SUMMER BREAK

In Defence of Marxism, is taking a break from regular publication. We will resume daily updates again in September 2017.