پس از افولی کوتاه طی تعطیلات سال نو، جریان رو به گسترش اعتراضات محلی، که در پی اعتراضات سراسری در دیماه آغاز شد، دوباره سر بلند کرده. کشاورزان استان اصفهان برای ۵۰ روز، تا روز شنبه ۲۵ فروردین به اعتراضات خود ادامه دادند. جنبش که از شهر کوچک ورزنه شروع شده بود، اعتراضات خود را به شهر اصفهان رساند و مردم را از کل شرق استان اصفهان به درون خود ک‍شاند.

دیروز اعتراضات برای پنجمین روز پیاپی در ایران ادمه یافتند. همزمان، نیروهای انتظامی برخورد سخت تری در پیش گرفته اند. اعتراضات در پنجمین روز کم شمارتر به چشم می خوردند، تا حدی به دلیل سرکوب فزاینده و تا جایی به خاطر نبودِ هستهٔ مرکزیِ قابل لمسی برای جنبش. رژیم همچنین دسترسی به اینترنت و وسایل ارتباط جمعی را به شدّت محدود کرده است و به روشنی پیداست که بسیاری از اعتراضات، به ویژه در شهرهای کوچک تر و حومه­ها، گزارش نمی شوند.

متنی که در پیش رو دارید نامه سرگشاده هیأت تحریریه نشریه دانشجویی رود به فریبرز رییس دانا است. اگر چه با کلیه موارد مطرح شده در آن توافق نظری نداریم اما به خاطر اهمیت جنبش چپ دانشجویی و بحث های مهم پیرامون آن متن نامه را منتشر می کنیم. بعدها تحلیل جامعی درباره برخورد با گرایش هایی مانند رییس دانا ارایه خواهیم کرد.

مالکیت خصوصی ابزار تولید در سطح جهانی در یک بن بست قرار گرفته است. سیستم در حال مرگ است و این روند ناگزیر دارای عواقب عمیقی سیاسی و اجتماعی در کشور پیشرفته ترین سرمایه داری است. فرانسیس فوکویاما که هنگامی فروپاشی اتحاد شوروی را اعلام "پایان تاریخ" کرده بود، حالا می گوید که آمریکا نسبت به سایر سیستم های دموکرتیک سیاسی بیشتر دچار پوسیدگی سیاسی است. به زبان ساده: سرمایه داری و نهادهایش دچار درد سر بزرگ هستند.

روز سه شنبه، گروه بنیادگرای اسلامی، داعش، موصل، از شهرهای کلیدی شمال عراق، را فتح کرد و به سمت بغداد راه جنوب را پیش گرفت و در سر راه چند شهر مهم را تصرف کرد. صدها هزار نفر از ترس جان‌شان تحت حکومت این گروه ارتجاعی دست به فرار زده‌اند. عروج این شبح بربریت نتیجه‌ی مستقیم ماجراجویی‌های کلبی‌مسلکانه‌ی امپریالیسم آمریکا است.